CrossNature / Uteträning

CrossNature kommer att starta upp under våren 2024

Söndagar 09:00 – 10:00. (Eventuellt kan det bli ett och annat bonuspass på torsdagar)

Under vårterminen kommer passet att hållas lite oregelbundet utifrån när vi har tränare. Endast medlemskap i Ka1if behövs för att kunna vara med på passen under vårterminen. Inför varje pass kommer det att skickas ut en inbjudan via Bokat.se.

Anmälan sker till anna.glanmark@telia.com som är huvudansvarig för passet.

Så här beskrivs Cross Nature på deras egen hemsida:

CrossNature® är en träning där vi förflyttar oss i naturen, stannar på olika platser och utnyttjar det som finns för att träna både styrka och kondition. Konceptet hämtar hela tiden ny inspiration från olika idrotter och träningsformer. Inget pass är det andra helt likt, variationen ger dig en funktionell kropp och en glad själ. Med oss får du allt du behöver i träningsväg och på köpet även en energigivande natur.

Läs gärna mer på:
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=55c18e0d-09d5cddb-55c394a1-0cc47aa8d93e-b454d09a1cf227b8&q=1&e=6108fabd-5bfe-46df-933d-9ff05aa1ed44&u=https%3A%2F%2Fwww.crossnature.se%2Fvad-ar-crossnature%2F

Vi vill som förening KA 1 IF gärna hålla våra medlemmar uppdaterade om föreningens verksamhet och samlar därför in mailadresser. Det gör vi när du betalar medlemsavgift och/eller när du anmäler dig till bokat. Om du inte vill att vi sparar din adress för utskick med information meddela vår kassör Ylva Jonsson Strömberg på ylva@rindobyberget.se